Príspevok (dotácia) na zateplenie rodinného domu – VI. kolo bude spustené 1.4.2020

Aktuálny stav – príprava nových podmienok

Deň pred parlamentnými voľbami ohlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR 6. kolo výzvy na zateplenie rodinných domov. O samotné príspevky, max. do výšky 8.800 eur, bude možné požiadať od 1.4.2020. Celkovo sú v VI. kole vyčlenené prostriedky pre 150 záujemcov. Takže prijímanie žiadostí sa ukončí naplnením uvedeného limitu, najneskôr však 30.6.2020

NR SR definitívne schválila vládny návrh novely zákona o energetickej efektívnosti, ktorá aktualizuje podmienky pre žiadateľov o príspevky na zateplenie rodinných domov, pán prezident SR ju podpísal a teda 1.5.2019 nadobudla účinnosť. (Ukrátení nebudú ani majitelia novostavieb, ktorým štát takisto poskytne príspevky, ak rodinné domy postavia vo vyššom energetickom štandarde.)

V prvom rade dochádza k zjednodušeniu podmienok (zníženiu počtu príloh) podávania žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu a tiež sa zavádza nový účel, a to príspevok na výstavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Dôležitá je tiež informácia o balíku peňazí určenom na spomínané príspevky, ktorý je vo výške 40 mil. eur.

Detailné informácie z prvej ruky získate na našom vlajkovom podujatí DENS 2019

Záujemcovia už nebudú musieť preukazovať splnenie hygienického kritéria, ani si najímať certifikované stavebné firmy (so správou z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom, resp. s licenciou na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby). Veľkou pomocou by malo byť aj to, že ministerstvo dopravy a výstavby SR si už samo overí splnenie niektorých požadovaných podmienok, ako napr.: splnenie tepelnotechnických požiadaviek stavebných konštrukcií či limit celkovej podlahovej plochy rodinného domu). Viac informácií k podmienkam VI. kola nájdete nižšie.

Nový účel poskytnutia príspevku na výstavbu nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie sa bude vzťahovať na tie budovy, ktoré nemajú viac ako 200 m² a ich kolaudačné rozhodnutie bolo vydané po 31.12.2014. Ich prvé kolo práve prebieha.

Bližšie informácie o celom projekte, zrealizovaných kolách, ako aj jeho podrobné podmienky a predpísaný postup nájdete nižšie. Ak nechcete zmeškať nič podstatné, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Podpora zatepľovania rodinných domov

Vláda SR prišla pred voľbami 2016 s návrhom opatrení, tzv. II. sociálnym balíčkom, vrátane príspevku (dotácie) na zateplenie rodinného domu. Situácia na Slovensku v tomto ohľade nie je ružová. Hoci úspora energie, predĺženie životnosti a zvýšenie komfortu bývania formou obnovy budov patrí medzi jedny z najlepších investícií vôbec, nateraz sa teší významnej podpore len u bytových domov. Podľa Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov schválenej vládou SR dosahuje úroveň zateplenia bytových domov 50%, zatiaľ čo pri rodinných domoch sa táto cifra pohybuje iba okolo 33%. Práve dodatočné pridanie tepelnej izolácie na vonkajšie steny či strechu, resp. výmena okien sa na rodinných domoch často krát uskutočňuje tak povediac „na kolene“ a svojpomocne, čo samozrejme súvisí s nie zanedbateľnou výškou investície. Jasný rozdiel je možné badať aj v súvislosti so zvýhodneným úverovaním Štátneho fondu rozvoja bývania, keďže majitelia rodinných domov o tento druh financovania takmer nejavia záujem.

Práve preto budú plánované dotácie na zateplenie výrazným motivačným prvkom, ktorý by mohol prispieť k (i) nárastu počtu kvalitne zateplených rodinných domov, (ii) podpore stavebných firiem v regiónoch, (iii) pozitívnym dopadom na životné prostredie cez nižšiu potrebu energie a samozrejme (iv) lepšiemu výberu DPH plynúcej do štátnej kasy. Legislatívnym podkladom pre umožnenie tohto dotačného programu bolo prijatie a) zákona č. 277/2015 Z.z. NR SR z 22.9.2015, súvisiacej b) vyhlášky č. 342/2015 Z.z. MDVSR z 20.11.2015 a c) ich novelizácií zákonmi č. 144/2017 Z.z. z 9. 5. 2017, č. 96/2019 Z.z. z 27.3.2019 a vyhláškou č. 145/2017 Z.z. z 19.5.2017. Zaujímavosťou je, že podobné dotácie pre rodinné domy boli zamýšľané už v roku 2014, kedy ale Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR voči ich prijatiu vznieslo námietku poukazujúc na diskrimináciu obyvateľov bytových domov. Pre úplnosť treba dodať, že od roku 2016 sú aj na obnovu bytových domov poskytnuté nielen zvýhodnené úvery, ale aj možnosť zníženia výšky samotnej istiny.

V. kolo programu na podporu zatepľovania RD

V roku 2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) zrealizovalo V. kolo pre záujemcov o príspevky na zateplenie rodinného domu. Žiadosti bolo možné podávať od 17.6.2019 do 30.9.2019 a limit V. kola, 500 zaevidovaných žiadostí ministerstvom, nebol naplnený. Ďalšia možnosť podávania žiadostí bude spustená k 1.4.2020. Viac informácií k podmienkam VI. kola nájdete nižšie.

IV. kolo programu na podporu zatepľovania RD

V roku 2018 MDV SR ukončilo už IV. kolo pre záujemcov o príspevky na zateplenie rodinného domu. Žiadosti bolo možné podávať od 1.4.2018 do 31.8.2018 a limit IV. kola, 500 zaevidovaných žiadostí ministerstvom, nebol naplnený.

III. kolo programu na podporu zatepľovania RD

Uvedené kolo bolo nateraz najúspešnejším, keďže ministerstvo od 1. augusta do 31. októbra 2017 zaevidovalo 246 žiadostí, z ktorých bolo 164 doručených aj listinne. Hoci sa mohli záujemcovia uchádzať o príspevok na zateplenie RD za ešte výhodnejších podmienok a prvýkrát až do výšky 8.800 eur, ani tentoraz sa nepodarilo naplniť stanovený limit 500 žiadostí. Doteraz už bol pri 5 žiadateľoch poskytnutí príspevok v celkovom objeme 36 313,35 eur. Pri ďalších 91 žiadostiach bolo zarezervovaných 800 800 eur, avšak konanie bolo prerušené až do uskutočnenia požadovaného zateplenia RD. Šiestim žiadateľom bol príspevok zamietnutý kvôli nesplneniu zákonných podmienok a ďalším 16 žiadateľom bolo zastavené konanie z dôvodu nedoplnenia chýbajúcich dokladov na základe výzvy ministerstva o ich predloženie. Stále ešte prebieha konanie pri 46 žiadostiach, kde sa aktuálne dochádza k posudzovaniu predložených príloh, resp. vysvetľovaniu nezrovnalostí v žiadostiach.

II. kolo programu na podporu zatepľovania RD

Ministerstvo dopravy a výstavby SR od 9.6.2016 do 6.7.2016 zrealizovalo na základe výzvy č. 2/2016 II. kolo programu na zatepľovanie rodinných domov s možnosťou získania štátneho príspevku. Aj keď bol záujem o informácie opätovne veľký, ani tentoraz sa nepodarilo naplniť ustanovený limit (500 žiadostí), keďže elektronicky bolo zaevidovaných len okolo 90 žiadostí. Zo 62 žiadostí doručených aj v listinnej podobe 5 žiadateľom bolo vyhovené a boli poskytnuté financie ihneď po podaní žiadostí, keďže zateplené už mali. Ďalším 9, z pôvodne 39 žiadateľov, ktorým boli financie rezervované, už bol príspevok taktiež vyplatený, keďže medzitým zateplenie RD zrealizovali. Celkovo tak bolo v II. kole poskytnutých 69 922,48 eur, pričom pri 2 žiadostiach bolo konanie nateraz prerušené a prebieha realizácia zatepľovacích prác. Ostatné konania už boli ukončené pre nedoplnenie chýbajúcich dokumentov, resp. pre nesplnenie zákonných požiadaviek.

V druhej výzve bolo zo 62 listinne doručených žiadostí poskytnutých 14 príspevkov v celkovej výške .

I. kolo programu na podporu zatepľovania RD

Od 16.3.2016 do 12.4.2016 mohli záujemcovia elektronicky žiadať o dotáciu (príspevok) na zateplenie rodinného domu. I. kolo sa skončilo, avšak nie kvôli naplneniu limitu 1.000 žiadostí, ale kvôli uplynutiu doby, na ktorú bolo vyhlásené. Celkovo ministerstvo zaregistrovalo 230 elektronických žiadostí. Avšak len 135 žiadostí bolo ministerstvu doručených v listinnej podobe tak, ako to predpisovala výzva č. 1/2016. V I. kole boli poskytnuté financie 11 žiadateľom, keďže v čase podávania žiadostí už mali zrealizované zateplenie RD a 18 žiadateľom z pôvodne 41, ktorým bol príspevok rezervovaný, až po následnom zateplení RD. Celkovo tak bolo v I. kole vyplatených 136 207,93 eur. Pri ostatných žiadostiach bolo konanie zastavené pre nedoplnenie chýbajúcich dokumentov, resp. bolo rozhodnuté o nepriznaní príspevku pre nesplnenie zákonných požiadaviek.

Výška dotácie

Výška príspevku na zateplenie rodinného domu môže dosiahnuť až 8.800 eur, z čoho suma:

 1. 7.000 eur bude podmienená kvalitou tepelnej izolácie strechy, obvodových stien, vonkajších dverí, okien a vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurovaný a nevykurovaný priestor;

 2. 1.000 eur bude závisieť od množstva tepla potrebného na vykurovanie a

 3. 800 eur by malo pripadnúť na vypracovanie projektovej dokumentácie, energetického certifikátu a samotnej žiadosti o príspevok na zateplenie RD.

Pričom suma 8.000 eur (súčet a. + b.) nesmie prekročiť 40% oprávnených a uhradených nákladov. Medzi oprávnené náklady, ktoré si budú môcť vlastníci RD započítať aj náklady (i) za vyregulovanie vykurovacieho systému, (ii) obnovu vstupov, bleskozvodu, lodžie, balkónu a prekrytia vstupu, (iii) výmenu zdroja tepla zaradeného aspoň do energetickej triedy A (iv) DPH a taktiež (v) náklady súvisiace s realizáciou tepelnoizolačného systému na novozhotovovaných stavebných či otvorových konštrukciách (prístavba, napr.: vstupu, zádveria, schodiska alebo nadstavba, napr.: realizácia novej strešnej konštrukcie). Pochopiteľne, štát chce predísť dupľovaniu príspevkov a preto do oprávnených nákladov nemožno zarátať práce, materiál či zariadenia, ktoré už boli financované z iných podporných programov, napr.: Zelená domácnostiam či ŠFRB.

Taktiež ministerstvo zverejňuje (i) technické parametre takéhoto zdroja tepla v tej, ktorej výzve a (ii) evidenciu podporených rodinných domov, aby nedošlo k „zdupľovaniu“ financií napríklad vďaka dotáciám programu Zelená domácnostiam či kotlíkovým dotáciám.

Zoznam podporených rodinných domov v 2016201720182019


Podmienky podpory

Avšak skôr ako sa do zatepľovania pustíte, resp. ho skončíte, keďže dotácie na zateplenie sa budú priznávať aj pri prácach začatých v priebehu roka 2015 (nie však skôr, čo uvediete v čestnom vyhlásení), odporúčame si dôkladne preštudovať podmienky dotačného programu. Podporení totiž budú iba majitelia (vlastníci RD počas celého konania) – fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku (s občianstvom členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska – čo sa uvedie v čestnom vyhlásení), ktorých rodinný dom:

 1. má podlahovú plochu max. 150 m² (jednopodlažný RD), resp. 300 m² (viacpodlažný RD – podrobné info nájdete TU);
 2. nachádza sa v SR;
 3. bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred jeho zateplením;
 4. využíva sa len na bývanie, čiže nie je sídlom firmy, resp. miestom podnikania fyzickej osoby, ale ani chatou či záhradným domčekom, čo uvedie v čestnom vyhlásení a;
 5. na jeho zateplenie nebola skôr poskytnutá podpora Štátneho fondu rozvoja bývania.

Dôležitou podmienkou je, aby sa samotné zatepľovanie (obnova, výmena alebo zhotovenie nových stavebných konštrukcií) uskutočnilo v súlade s požiadavkami technickej normy STN 73 0540‑2 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky. Z toho vyplýva, že nie je potrebné zatepľovať všetky stavebné konštrukcie, ak aj tie neobnovené/nevymenené spĺňajú aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla.

Veľa prospešných informácií nájdete aj v sekcii „Pýtate sa“


Pochopiteľne, príspevok (dotáciu) na zatepľovanie toho istého RD možno poskytnúť len raz. Finančne budú zvýhodnené tie RD, ktoré budú spĺňať prísnejšie tepelnoizolačné normy platné od 1. januára 2016.

Kvalitatívne požiadavky

Zákon stanovil aj ďalšie kvalitatívne podmienky, ktoré je potrebné splniť za účelom získania dotácie:

 • pripraviť projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia (práve nedostatky projektu sú častokrát dôvodom na odmietnutie príspevku, preto si dôkladne naštudujte požiadavky na vypracovanie projektovej dokumentácie);
 • použiť tepelnoizolačný materiál (systém) na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý výrobca vydal vyhlásenie o parametroch (pôvodne vyhlásenie zhody výrobku);
 • doručiť položkový rozpočet projektu;
 • nechať spracovať energetický certifikát a súvisiacu správu (po skončení prác, vzor);
 • predložiť všetky faktúry (vzor), t.j. doklady o úhrade za realizáciu zateplenia a ak boli zrealizované, tak aj za (i) vyregulovanie vykurovacieho systému po zateplení, (ii) výmenu zdroja tepla vrátane kópie energetického štítku (min. energetická trieda „A“), (iii) vypracovanie žiadosti o príspevok, (iv) spracovanie projektovej dokumentácie a energetického certifikátu a
 • predostrieť aj fotodokumentáciu zrealizovaného projektu.

Naozaj dôležitou zmenou je vyradenie povinnosti zabezpečiť si (i) zhotoviteľa, ktorý disponuje platnou licenciou (správou z inšpekcie) na realizáciu tepelnoizolačných prác (pre zateplenie obvodových stien) vydanou buď TSÚSeucertom alebo iným akreditovaným orgánom v EÚ a tiež (ii) stavebnú firmu s licenciou vydanou na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Tým pádom sa teoreticky otvára možnosť svojpomocného zateplenia, ak dokážete splniť ostatné požadované parametre.

Postup podávania žiadosti o finančný príspevok

Záujemcom bude umožnené vo vymedzenom časovom úseku elektronicky žiadať o poskytnutie príspevku na webovej stránke ministerstva (vzor žiadosti). Táto možnosť bude ukončená po prijatí určeného počtu žiadostí daného kola (v VI. kole je to prvých 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí), najneskôr však k pevne stanovenému dátumu, t.j. od 1.4. do 30.6.2020. Do 10 pracovných dní od zaevidovania elektronickej žiadosti bude potrebné ministerstvu doručiť (aspoň podať na poštu) aj listinnú podobu žiadosti spolu so všetkými prílohami (zoznam príloh pred realizáciou, resp. po realizácii zateplenia RD). Pri rodinných domoch v spoluvlastníctve viacerých osôb bude musieť žiadateľ doručiť aj úradne overený písomný súhlas ostatných spoluvlastníkov s podaním žiadosti a plnomocenstvo na zastupovanie, rovnako treba predložiť aj úradne overený písomný súhlas druhého z manželov pri BSM. Ministerstvo po preskúmaní jednotlivých žiadostí buď konanie preruší, ak je potrebné doplniť chýbajúce prílohy, resp. vyčkať na realizáciu zateplenia alebo rozhodne o poskytnutí príspevku, o čom žiadateľa písomne upovedomí.

Pred podaním elektronickej žiadosti odporúčame preštudovať si podrobný postup pri vypĺňaní žiadosti o príspevok.

Ak chcete byť včas informovaní, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, portál zatepluj.sk, zákon č. 277/2015 Z.z. a vyhláška č. 342/2015 Z.z.

           energieprevas.sk

centrum snina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.