Možnosť získania ročného príspevku z envirofondu pre obce.

Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 329/2018 Z. z.“)

Informácie k predkladaniu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. (ďalej len „žiadosť“):

  1. Termín na doručenie žiadosti:  do 31.03.2020 počas úradných hodín prostredníctvom jedného z nižšie uvedených spôsobov:
  • doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe osobne na adresu: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava;
  • doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe do poštového priečinku na adresu: Environmentálny fond, P. O. Box 14, 827 14 Bratislava 212;
  • doručenie žiadosti spolu s povinnými prílohami do elektronickej schránky Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti Environmentálnemu fondu t. j. najneskôr 31.03.2020.

Na žiadosť doručenú po uvedenom termíne alebo na žiadosť, ktorá nebude obsahovať všetky povinné náležitosti sa nebude prihliadať.

  1. Oprávnení žiadatelia:

a)   obec podľa § 7 ods. 9 zákona č. 329/2018 Z. z.,

b)   obec podľa § 7 ods. 11 zákona č. 329/2018 Z. z.

 

  1. Náležitosti žiadosti podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.“):

a)   názov obce,

b)   identifikačné číslo obce,

c)   kópiu ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, ktorý obec podala podľa osobitného predpisu (§ 18 ods. 5 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z.) za predchádzajúci kalendárny rok,

d)   údaje o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný kalendárny rok podľa prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z. z.,

e)   čestné vyhlásenie, že obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie povinností podľa osobitného predpisu (§ 117 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

  1. Výška príspevku a termín vyplatenia príspevku:

Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie.

Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. bude v súlade s § 4 písm. a) nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. poskytovaný len z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov.

Environmentálny fond vyplatí príspevok obciam najneskôr do 30.06.2020.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť poskytnutie príspevku podľa 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona   č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

stiahnuť

Čestné vyhlásenie.

ZDROJ: http://envirofond.sk/sk/prispevok/rocny

stiahnuť

centrum snina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.