Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami

Operačný program:    Integrovaná
infraštruktúra1

Prioritná os 11:           Posilnenie
konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita 3c: Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj
produktov a služieb

Špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti
MSP vo fáze rozvoja

 

Pre túto výzvu
oprávneným územím výhradne okresy Bardejov, Humenné, Kežmarok,
Medzilaborce, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa a Sabinov
.
Pre posúdenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce
miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný
aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy na oprávnenom území

 

Oprávnené aktivity:

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Podpora
zapájania MSP do spolupráce so strednými odbornými školami
. Cieľom
hlavnej aktivity projektu je prispieť k realizácii opatrení identifikovaných v
rámci Iniciatívy EK Catching-up regions prostredníctvom podpory projektov
zameraných na zapájanie MSP do spolupráce so SOŠ. Predmetom hlavnej aktivity projektu
v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého hmotného /
nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného
produktu žiadateľa alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je
zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a súčasne, ak sú splnené aj všetky
nasledujúce podmienky:

1)Žiadateľ/prijímateľ umožní v čase
udržateľnosti projektu (3 roky) využívať dlhodobý majetok obstaraný v rámci
projektu na účely praktického vyučovania žiakov SOŠ.

2)Výsledkom realizácie hlavnej aktivity
projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu  

3)Realizáciou projektu, najneskôr k
ukončeniu realizácie aktivity projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu
prevádzkyschopnosti predmetu projektu.

4)Predmet projektu musí byť zameraný
výlučne na jedno z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK NACE):

A. Priemysel Vysoká technologická úroveň

26 Výroba počítačových, elektronických a optických
výrobkov

Stredne vysoká technologická úroveň

20 Výroba chemikálií a chemických produktov

27 Výroba elektrických zariadení

28 Výroba strojov a zariadení i. n.

29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

Stredne nízka technologická úroveň

18.2 Reprodukcia záznamových médií

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a
zariadení(okrem 25.4)

33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov(okrem
časti 33.19 –opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení
mince)

Nízka technologická úroveň

10 Výroba potravín

11 Výroba nápojov

13 Výroba textilu

14 Výroba odevov

16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku
okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu

17 Výroba papiera a papierových výrobkov

18 Tlač a reprodukcia záznamových médií(okrem 18.2)

31 Výroba nábytku

B. Služby Poznatkovo intenzívne služby

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace
služby

63 Informačné služby

71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické
testovanie a analýzy

C. Ostatné oprávnené odvetvia:

38 –Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia
materiálov

41 –Výstavba budov

42 –Inžinierske stavby

43 –Špecializované stavebné práce

45 –Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových
vozidiel a motocyklov

56 –Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

96 –Ostatné osobné služby

 

Ak žiadateľ vykonáva v rámci projektu oprávnené aj
neoprávnené činnosti, je povinný prostredníctvom primeraných prostriedkov,
ktorými sú oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov zabezpečiť, aby žiadna
podpora nesmerovala do neoprávnených činností.

 

Celková výška
pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu
obdobia troch fiškálnych rokov,

 

Spolufinancovanie
projektu min. 10%

 

Prvé hodnotiace
kolo: 29.5.2020

centrum snina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.