Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26)

Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovateľský orgán ​​​v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu​ na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26).​

Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a konkurencieschopnosti MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Prešovského kraja, stanovených vo výzve, v oblasti cestovného ruchu v rámci Iniciatívy EK pre zaostávajúce regióny (Catching-up regions)prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu.  ​

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 85 % z celkových oprávnených výdavkov.

V súvislosti so snahou o zjednodušenie spôsobu preukazovania splnenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo strany žiadateľa a s cieľom zrýchlenia konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pristúpilo MH SR v rámci výzvy k nasledovným zmenám oproti predchádzajúcim výzvam na predkladanie ŽoNFP, ktoré by mali žiadateľom zjednodušiť prípravu ŽoNFP:

 • žiadateľ nie je povinný predložiť Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP,
 • žiadateľ nie je povinný predložiť Test podniku v ťažkostiach,
 • žiadateľ nie je povinný predložiť, v prípade vykonaného prieskumu trhu, príslušné cenové ponuky (v prípade, ak výšku výdavkov v rozpočte projektu stanovil žiadateľ na základe prieskumu trhu, predkladá výlučne vyplnený formulár – Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu),
 • žiadateľ nie je povinný vo formulári ŽoNFP vyplniť obsahové náležitosti časti 7.1 – Popis východiskovej situácie, 7.2 – Spôsob realizácie aktivít projektu, 7.3 – Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu a 7.4 – Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa. Všetky informácie a údaje súvisiace s uvedenými časťami formulára ŽoNFP predkladá žiadateľ prostredníctvom záväzného formulára prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, ktorého štruktúra a obsahové náležitosti boli upravené tak, aby žiadateľ poskytol všetky požadované informácie a údaje potrebné za účelom objektívneho posúdenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

Zároveň upozorňujeme žiadateľov na podmienku poskytnutia príspevku č. 30 – Podmienka zákazu predloženia viac ako jednej ŽoNFP, v zmysle ktorej je žiadateľ oprávnený v rámci výzvy predložiť iba jednu ŽoNFP. Zároveň platí, že žiadateľ, ktorý už má v rámci inej výzvy vyhlásenej v gescii Ministerstva hospodárstva SR schválenú inú ŽoNFP, alebo ak schvaľovanie inej ŽoNFP ešte nebolo ukončené právoplatným rozhodnutím o ŽoNFP a stále prebieha konanie o ŽoNFP, nemôže predložiť ŽoNFP v rámci tejto výzvy.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 7,5 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 02. 2020

Typ výzvy: otvorená

INFORMAČNÝ SEMINÁR

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 7. apríla 2020 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26)

Cieľom Usmernenia č. 1 je úprava výzvy a relevantných príloh v súvislosti s:

 • mimoriadnou situáciou, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území krajiny dňa 12. 3. 2020 v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19,
 • aktualizáciou Schémy na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou,
 • odstránením zrejmých nesprávností a úpravami súvisiacimi so zlepšením zrozumiteľnosti dokumentácie výzvy.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy za text výzvy v znení Usmernenia č. 1,
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa za prílohu č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1,
 • príloha č. 3 výzvy –​ Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 2 za prílohu č. 3 výzvy – Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 3.,
 • príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov za prílohu č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1 a
 • záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje za záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 1.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 7. apríla 2020.

Informácia pre žiadateľov:

V súvislosti s preventívnymi opatreniami pre zníženie rizika šírenia koronavírusu sa až do odvolania rušia všetky osobné konzultácie, stretnutia ako aj informačná linka. Vaše žiadosti o informácie a otázky prosíme zasielať na vyzvy@mhsr.sk.

Ďakujeme za pochopenie

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 – Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 – Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v aktuálnom znení

Príloha č. 4 – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 – Podmienky oprávnenosti výdavkov

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

Dokumenty v pôvodnom znení

Informácia o spracúvaní osobných údajov

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a mestom Snina Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26).

Termín a miesto konania:

20. marca 2020/ Snina

V súvislosti s preventívnymi opatreniami pre zníženie rizika šírenia koronavírusu Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra RUŠÍ plánovaný informačný seminár k Výzve na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26).

Informovanie verejnosti o možnostiach podpory v rámci tejto výzvy bude zabezpečené prostredníctvom:

 • prezentácie k výzve, v rámci ktorej sú stručným spôsobom predstavené všetky podmienky poskytnutia príspevku a relevantné informácie o výzve;
 • vyškolených zamestnancov z regiónu, ktorí budú poskytovať informácie elektronicky, telefonicky alebo osobne. Kontaktné informácie:
 • silvia.slivkova@vucpo.sk
 • Informačno – poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj
 • 051/ 7081 113

   ipc@vucpo.sk

 • Kontaktných údajov uvedených vo výzve (v časti 1.7 Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom), prostredníctvom ktorých je možné získať informácie o výzve elektronicky, telefonicky alebo osobne na Ministerstve hospodárstva SR.

 PREZENTÁCIA

Zdroj: opvai.sk

centrum snina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.