Výzva pre obce s prítomnosťou MRK v rámci iniciatívy Catching-up Regions PSK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK- Výzva pre obce s prítomnosťou MRK v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja. (Kód Výzvy : OPLZ-PO5a6-2020-1)

Financovanie: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja -85% Štátny rozpočet -10% Obce – Spoluúčasť – 5%

Investičné priority: 5.1 Sociálno – ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifické ciele a aktivity:

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

A: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (napr. TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné asistenčné služby), vrátane zaobstarania nevyhnutného zdravotníckeho alebo sanitárneho vybavenia súvisiaceho s poskytovaním predmetných služieb v lokalitách postihnutých epidémiami ako napr. Covid – 19.

6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

B: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízko nákladové opatrenia ako napr. vŕtanie studní

C: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom (napr. zakúpenie zberných nádob, kontajnerov, vybudovanie stojísk)

D: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

E: Podpora dobudovania18 (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry (napr. kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené cesty)

6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

F: Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK.

G: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.

6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

H: Podpora modernizácie a rekonštrukcie (vrátane nadstavby/prístavby) komunitných centier

I: Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier

J: Podpora výstavby nových komunitných centier

Viac info: https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-komplexneho-pristupu-v-obciach-s-mrk

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.