Výzva na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2021

Vyhlasovateľ výzvy: MIRRI

Kód výzvy: 8270/2021/OSMRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 03. 2021

Termín na podanie žiadostí: 15. 04. 2021

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov je od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

Účel poskytnutia dotácie: Podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja
Oprávnené sú aktivity, ktorých obsahom sú nehospodárske činnosti (t.j. činnosti, ktoré nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis).
Zoznam oprávnených aktivít:
a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných,
kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov b) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov,
podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít
c) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu
d) rozvoj turistickej infraštruktúry
e) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a
sídiel
f) realizácia opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na
obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej
infraštruktúry regiónu
g) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho
správania obyvateľstva
h) ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1
zákona o podpore regionálneho rozvoja:
a) regionálna rozvojová agentúra,
b) slovenská časť euroregiónu,
c) európske zoskupenie územnej spolupráce,
d) občianske združenie,
e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Výška dotácie
Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000,00 eur.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000,00 eur.
Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %.

Spôsob predkladania žiadostí
Žiadosť spolu so všetkými povinnými prílohami sa predkladá:
a) prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy
b) osobne alebo prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia regionálneho rozvoja
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Kontakty na účely konzultácií
Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať sekcii regionálneho rozvoja
ministerstva na adresu vyzva2021@vicepremier.gov.sk.

Podmienky poskytnutia dotácie
• Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe žiadosti, ktorá bola
podaná v súlade s podmienkami tejto výzvy.
• Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
• Oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť a len na jednu
oprávnenú aktivitu, v opačnom prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.
• Dotácia sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi
ministerstvom a subjektom územnej spolupráce, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3
výzvy.

Komisia: O výške poskytnutej dotácie rozhoduje podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „ministerka investícií“) na základe
hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá je jej poradným orgánom.
Zloženie, spôsob rokovania a spôsob hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie upravuje štatút
a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ministerka investícií.

Odborná hodnotiaca komisia posudzuje predložené žiadosti podľa nasledujúcich kritérií:
– Územný alebo cezhraničný vplyv: komplexné využívanie vnútorného rozvojového
potenciálu územia; rozvoj hospodárstva v regióne s cieľom vytvárať nové pracovné miesta
a stabilizovať ohrozené pracovné miesta; rozvoj ľudských zdrojov; uľahčenie a podpora
územnej spolupráce; – Prínos na lokálnu ekonomiku,

– Vytváranie alebo udržanie pracovných miest,

– Zaangažovanosť miestnych komunít,

– Súlad s regionálnymi a miestnymi stratégiami (PHRSR a pod.). -Uskutočniteľnosť: adekvátnosť zvolených postupov, metód a činností na uskutočnenie
projektu; dostatočné kapacity žiadateľa na realizáciu projektu; primeranosť, oprávnenosť,
reálnosť a hospodárnosť výdavkov na realizáciu projektu vrátane odôvodnenia
jednotlivých položiek rozpočtu projektu; – Využívanie, zachovávanie a rozvoj miestnych zdrojov,

– Využitie inovatívnych postupov a riešení,

– Hospodárnosť a efektívnosť plánovaných výdavkov.
-Udržateľnosť: využiteľnosť výsledkov po skončení projektu a dlhodobá udržateľnosť
projektu;

Realizované výsledky sú udržateľné aj po skončení financovania projektu
z dotácie.

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/?fbclid=IwAR21FdW0KeQ0VDPFPPdLpZvFdNdRDSFNRWhsd6inbM0oLVbH_RsTFzuKTBE

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.