Oznam k vyúčtovaniu RP

Vážení žiadatelia Regionálnych príspevkov (2019-2020-2021),

        radi by sme Vás upozornili na blížiaci sa termín na predkladanie vyúčtovania regionálneho príspevku. S tým sú spojené úkony, ktoré je potrebné vykonať, aby sme predchádzali prípadným problémom pri vyúčtovaní a následným korekciám. 

Prosíme Vás o dôkladné prečítanie zmluvy uzavretej medzi Vami a UPVII resp. MIRRI (v nej sú uvedené všetky podmienky a povinnosti týkajúceho sa každého žiadateľa zvlášť).

Potrebné úkony k vyúčtovaniu RP:

– Od samotného začiatku realizácie projektu je potrebné fotodokumentovať použitie príspevku- nafotený stav pred a po (najmä pri rekonštrukciách), zakúpené stroje, vozidlá a pod.

– Na mieste realizácie projektu je potrebné označenie, že prebieha realizácia projektu financovaného z regionálneho príspevku, program Podpora najmenej rozvinutých okresov. Taktiež ak má žiadateľ zriadenú webovú stránku, sociálne siete a pod. je nutné propagovať svoj projekt a skutočnosť, že projekt je financovaný z RP- veta, ktorá sa má použiť pri propagácií je uvedená v každej zmluve – „Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“ , + logo UPVII resp. „Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“ , + logo MIRRI. (Záleží od toho, v akom čase ste mali podpísanú zmluvu). Všetky logá sú dostupné : https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#zmluvy

– Pri projektových dokumentáciách financovaných z regionálneho príspevku je nutné k vyúčtovaniu priložiť samotnú projektovú dokumentáciu na CD nosiči. 

-Na webstránke NRO  https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#zmluva-o-poskytnuti-regionalneho-prispevku sú dostupné dokumenty, ktoré je potrebné predkladať k vyúčtovaniu za ukončený rok, alebo za ukončený projekt :

Formulár vyúčtovania
Formulár vyúčtovania k VO– Je to prehľad vykonaných verejných obstarávaní. Ďalej, ak ste dokumentáciu k verejnému obstarávaniu už zaslali na kontrolu MIRRI, nie je nutné ho opäť posielať (platí pre staršie zmluvy). Ak ste dostali pokyn, že dokumentáciu k verejnému obstarávaniu zasielate na kontrolu na MIRRI spolu s finančným vyúčtovaním, je nutné zaslať kópie všetkých dokumentov spolu so sprievodným listom ako prílohu k vyúčtovaniu RP. 
Správa o realizácii projektu -ak sa jedná o projekt ktorý bude prebiehať aj naďalej zaškrtávajte, že správa je priebežná (teda že nie sú splnené všetky merateľné ukazovatele a projekt nie je ukončený, prebieha realizácia), alebo ak ste ukončili všetky aktivity a vyčerpali regionálny príspevok, správa je samozrejme záverečná. Ak ste projekt realizovali, regionálny príspevok ste vyčerpali, ale naďalej máte povinnosť 3 roky zamestnávať zamestnancov, Vaša správa bude priebežná po celé obdobie 3 rokov. Po úspešnej kontrole finančného vyúčtovania a uzavretí tejto časti projektu budete zasielať už iba priebežnú správu kde uvediete že projekt prebieha a priložíte potvrdenie o vedení pracovných miest (zo sociálnej poisťovne pričom stačí aj vytlačené z e-pobočky).  
Avízo o vrátení časti nepoužitého RP – posielate a peniaze vraciate poskytovateľovi v prípade ak ste nevyčerpali celý poskytnutý regionálny príspevok na daný rok (bežné výdavky), alebo ak ste už ukončili projekt s tým, že ste neminuli celý regionálny príspevok. Kapitálové výdavky je možné čerpať v priebehu 2 rokov (podľa zmluvy). Postup vrátenia finančných prostriedkov, termíny, číslo účtu a ostatné náležitosti sú uvedené vo Vašej zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku.

Pracovný výkaz – v prípade že ste vytvorili pracovné miesto ktoré je financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku musí zamestnanec vyplniť pracovné výkazy, ktoré sa prikladajú k vyúčtovaniu RP.

Ďalej je nutné viesť evidenciu vytvorených pracovných miest (samozrejme to platí len pre žiadateľov, ktorí majú túto povinnosť), tabuľky sa nachádzajú na stránke NRO : https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#zmluva-o-poskytnuti-regionalneho-prispevku :

Preukázanie nárastu pracovných miest
Evidencia obsadzovania pracovných miest 

Nezabudnúť na analytickú evidenciu účtovníctva – čerpanie RP musí byť jasne oddelené, upozornite svoje ekonómky!  K vyúčtovaniu ďalej prikladáte :

1.     Kniha analytickej evidencie

2.     Pokladničná kniha (ak sa Vás to týka)

3.     Kópie faktúr + krycie listy + likvidačné listy

4.     Výpisy z účtu – pohyby RP na účte

5.     Pri žiadateľoch, ktorý financovali alebo spolufinancovali mzdy z RP je nutné priložiť kópiu celého mzdového účtovníctva za príslušné obdobie

Prikladáte aj Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že žiadateľ nedosiahol výnosy.

Termín na predloženie vyúčtovania so všetkými dokumentmi je do 31.1.2022 ak bol RP poskytnutý do 31.07.2021, ak bol RP poskytnutý po 01.08.2021 tak do 15.04. 2022 (termíny sú uvedené v každej zmluve pre každého žiadateľa).

V prípade námatkovej kontroly z MIRRI je potrebné mať všetky náležitosti v poriadku a umiestnené v sídle organizácie, firmy, a pod. 

Pre žiadateľov, ktorí pokračujú v realizácii projektu aj ďalší rok odporúčame pripraviť si a poslať vyúčtovanie v januári čím skôr, pretože až po ukončení finančnej kontroly za rok 2021 Vám budú poskytnuté  finančné prostriedky na rok 2022 (na základe žiadosti platbu, ktorú nájdete na https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#zmluva-o-poskytnuti-regionalneho-prispevku ako Žiadosť o vykonanie platby).

Pre všetkých žiadateľov sme v CPP n.o. ako v technická podpora plne k dispozícii osobne v kancelárii v budove OÚ Snina, 4.poschodie, B-krídlo 1.dvere vľavo, telefonicky na 0910 445 885 a emailom na cpp.snina@gmail.com. Je našou úlohou pomôcť pri vyúčtovaní RP, pri vypĺňaní dokumentov, kompletizácii vyúčtovania a príloh a zaslaní na MIRRI.

s pozdravom 

Mgr. Diana Lukáčová

riaditeľ

cppsnina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.