Akčný plán

Akčný plán

Okres Snina bol 25.4 .2018  zapísaný do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Následne 16.1.2019 bol schválený Akčný plán rozvoja pre okres Snina.

Dôvodom zaradenia okresu Snina medzi najmenej rozvinuté okresy je dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti. Výška nezamestnanosti sa v roku 2017 pohybovala na úrovni 9,28 %, kým priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku bola 5,94 % (ÚPSVaR, 31.12.2017).

Hlavným cieľom Akčného plánu je zníženie miery nezamestnanosti v okrese Snina podporou vytvorenia 582 pracovných miest do roku 2023.

Akčný plán charakterizujú tieto princípy:

 efektívne využitie charakteristík a zdrojov územia pre zvyšovanie pridanej hodnoty produktov a finalizáciu produkcie v okrese pre tvorbu kvalitných pracovných miest a zníženie odlivu mladých ľudí, podpora rozvoja domáceho podnikania, aj vrátane začínajúcich podnikateľov

 podpora využitia existujúcich predpokladov pre zvyšovanie podielu cestovného ruchu a poľnohospodárstva na lokálnej ekonomike, s dôrazom na nadväzujúce spracovanie produktov

 podpora využitia potenciálu pre rozvoj strojárenstva a drevospracujúceho priemyslu

 zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva v závislosti na potrebách trhu práce

 využívanie miestneho potenciálu pre rozvoj a zdieľanie skúseností v sociálnej ekonomike

 synergia rôznych zdrojov a charakteru intervencií, vrátane využitia kombinácie súkromných a verejných zdrojov, zdieľanie skúseností v regióne Zemplín

 podpora projektov integrujúcich viacero subjektov, opakovateľných projektov a kľúčových projektov pre tvorbu pracovných príležitostí

 podpora skvalitnenia podmienok na podnikanie a život v okrese s dôrazom na stabilizáciu mladých vzdelaných ľudí a aktívne zapojenie na trhu práce osobitne u MRK

Akčný plán sa zameriava na nasledovné prioritné oblasti rozvoja:

 • Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov
 • Rozvoj podnikania, diverzifikácia činnosti
 • Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba s dôrazom na finalizáciu produktov
 • Cestovný ruch, viacdňová turistika
 • Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 • Kvalitné vzdelávanie pre všetkých
 • Tréningové centrum, duálne vzdelávanie
 • Sociálne podnikanie
 • Poskytovanie služieb zamestnanosti
 • Zlepšenie kvality života obyvateľov
 • Kvalitné životné prostredie a verejná infraštruktúra
 • Dostupné sociálne a zdravotné služby
 • Komunitný život
 • Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni PSK
 • Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni ústrednej štátnej správy

AKČNÝ PLÁN ROZVOJA OKRESU SNINA V ZNENÍ DODATKU Č. 1