Naša činnosť

Hlavné činnosti centra podpory:

1. podpora činností výboru: príprava podkladov pre realizáciu, monitorovanie a hodnotenie plnenia Akčného plánu, stretnutí výboru,

2. metodická a koordinačná podpora vypracovania koncepčných, strategických a plánovacích materiálov pre okres,

3. vypracovanie strategických dokumentov pre realizáciu opatrení Akčného plánu,

4. metodická a koordinačná podpora aktivít a aktérov pri plnení Akčného plánu,

5. metodická a koordinačná podpora pri príprave projektov a návrhov modelov financovania jednotlivých aktivít akčného plánu,

6. metodická a koordinačná podpora pri zabezpečovaní procesov verejného obstarávania,

7. spracovanie podkladov do podkladov pre výročnú hodnotiacu správu o implementácii Akčného plánu,

8. komunikačný a mediálny servis, zabezpečenie publicity,

9. príprava analýz, podkladov,

10. metodická a koordinačná podpora iniciatív zakladania klastrov,

11. metodická a koordinačná podpora zakladania výrobno-odbytových združení,

12. metodická a koordinačná podpora cezhraničnej spolupráce a medziregionálnej spolupráce,

13. spolupráca s OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš resp. ďalšími destinačnými manažérskymi organizáciami v okrese Snina a susedných okresoch.