O nás

Centrum projektovej podpory n.o. je technickým a administratívnym nástrojom pre implementáciu rozvojových aktivít okresu v rámci Akčného plánu. Centrum plní funkciu strediska pre prípravu kľúčových aktivít v súlade s opatreniami Akčného plánu a technického sekretariátu platformy pre rozvoj okresu Snina. Centrum zabezpečuje aj mediálnu a komunikačnú podporu platformy pre rozvoj okresu Snina.

 

Centrum projektovej podpory

Hlavné funkcie

 • metodicky usmerňuje a kontroluje projekty v rámci okresu v súlade s príslušným akčným plánom (AP),
 • je prostredníkom medzi žiadateľmi o regionálny príspevok (RP) a sekciou regionálneho rozvoja (sekcia RR, SRR),
 • je sekretariátom „malej“ rady okresu.

Úlohy

 1. Metodicky usmerňuje a koordinuje žiadateľov o RP. Projekty, ktoré žiadateľ podáva prostredníctvom centra pošle centrum sekcii až po vyplnení Kontrolného zoznamu, ktorý centrum prikladá ku každej žiadosti (formulár na stiahnutie na stránke SRR).
 2. Informuje žiadateľov v oblasti zostavovania rozpočtov projektu, podmienok štátnej pomoci, verejného obstarávania a pod.
 3. Metodicky usmerňuje a koordinuje vyúčtovanie žiadostí o RP vždy keď ich o to príjemca RP požiada (formulár k dispozícii na stiahnutie na stránke SRR).
 4. Vedie prehľad o podaných žiadostiach o RP a stave žiadostí (zazmluvnenie, PMÚ, OKVO, výzva na doplnenie a pod.) – túto informáciu zdieľajú so SRR a OÚ (SRR všetku komunikáciu so žiadateľmi dáva do kópie prednostovi príslušného OÚ, pracovníkovi regionálneho rozvoja na organizačnom odbore OÚ a centru). Na základe tejto informačnej výmeny si centrum, sekcia a OÚ vedú rovnaký záznam o stave žiadostí v príslušnom okrese (SRR zašle OÚ a centru prehľad žiadostí k 1.12.2017).
 5. V spolupráci s Informačno-poradenskými centrami na príslušných VÚC sleduje vyhlásené výzvy EŠIF a metodicky usmerňuje a koordinuje žiadateľov.
 6. Sleduje vyhlásené dotačné a grantové schémy jednotlivých rezortov a informuje verejnosť v okrese.
 7. Informuje OÚ o všetkých projektoch mimo žiadostí o RP, ktoré metodicky alebo koordinačne podporilo.
 8. Poskytuje tajomníkovi rady (prednosta OÚ) maximálnu súčinnosť pri realizácií akčných plánov:                                                                                                             – zodpovedá za funkčnosť rady (doplnenie chýbajúcich členov, nahlásenie prípadnej zmeny člena a pod),                                                                                                  – informuje tajomníka rady o všetkých skutočnostiach, ktoré sú relevantné pre rozhodovanie rady,                                                                                                – zvoláva zasadnutie rady ak o to požiada tajomník alebo členovia rady,                                                                                                                                                         – pripravuje podklady pre zasadnutia rady v spolupráci s OÚ,                                                                                                                                                                        – pripravuje zápisnicu zo zasadnutia rady.       
 9. Vyúčtovanie RP na fungovanie centier sa predkladá v priebehu januára nasledujúceho roku tak, aby mohli byť finančné prostriedky na zabezpečenie plynulého chodu centra poskytnuté najneskôr v priebehu februára. V prípade potreby úpravy pracovných zmlúv v časti výplatné termíny SRR odporúča upraviť pracovné zmluvy zamestnancov centra formou dodatku.
 10. Pripravuje podklady pre monitorovanie a hodnotenie plnenia AP.